Objednávkový systém
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MAPO medical s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi obchodní společností MAPO medical s.r.o., IČ: 27753760, se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56722 (dále jen "Prodávající") a zákazníkem (dále jen "Kupující"), a blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při dodání zboží objednaného Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího http://eshop.mapomedical.cz/ v případě registrovaných Kupujících rovněž objednaného prostřednictvím telefonu či faxu.

1.2. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami vyhlášenými Prodávajícím a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.3. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, se řídí obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.5. Podmínkou nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího http://eshop.mapomedical.cz/ je povinná registrace Kupujícího před uskutečněním nákupu.

1.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Bližší specifikace zboží je uvedena na webových stránkách http://eshop.mapomedical.cz/.

2.2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

III. Objednávání zboží

3.1. Dodávka zboží se uskuteční na základě objednávky Kupujícího (tj. návrhu na uzavření kupní smlouvy), která je závazná a je učiněná:

3.1.1. prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu, nebo

3.1.2. faxem na faxovém čísle uvedeném v článku 9.6. těchto obchodních podmínek, nebo

3.1.3. telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího uvedeném v článku 9.6. těchto obchodních podmínek.

3.2. V objednávce Kupující uvede:

3.2.1. zda nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti či v souvislosti s výkonem svého samostatného povolání (je podnikatelem) či nikoliv (je spotřebitelem), 

3.2.2. identifikační údaje Kupujícího, tj. jméno a příjmení či obchodní firma podnikatele, adresa bydliště či sídlo, datum narození nebo IČ a DIČ, údaj o zápise ve veřejném rejstříku, telefonní číslo a e-mailovou adresu,

3.2.3. druh a množství požadovaného zboží,

3.2.4. místo dodání zboží s uvedením přesné a úplné adresy Kupujícího v České republice.

3.3. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

3.4. Přijetím objednávky Prodávajícím se rozumí:

3.4.1. bude-li objednávka zaslána prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře, jeho odeslání Prodávajícímu;

3.4.2. bude-li objednávka zaslána faxem, okamžikem, kdy fax Kupujícího vytiskne zprávu o tom, že sdělení v plném rozsahu odešlo na číslo Prodávajícího (Prodávající je oprávněn vyzvat Kupujícího k opětovnému doručení v případě nečitelnosti), pokud k vytisknutí takové zprávy dojde do 16:00 hodin, jinak se považuje za doručenou v 8:00 hodin následujícího pracovního dne,

3.4.3. bude-li objednávka učiněna telefonicky, je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o zaslání potvrzení telefonické objednávky prostřednictvím e-mailu nebo faxu. V případě, že tak Kupující neučiní, nevzniká Prodávajícímu povinnost zboží dodat.

3.5. Závazným potvrzením objednávky Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva a Prodávajícímu vzniká povinnost objednané zboží Kupujícímu dodat a Kupujícímu povinnost jej převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

3.6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu Prodávajícího info@msa-medical.cz Zrušení objednávky je účinné, pokud je Prodávajícímu doručeno dříve, než Prodávající odevzdal zboží k přepravě Kupujícímu, o čemž Prodávající Kupujícího vyrozumí zasláním zprávy na e-mailovou adresu Kupujícího.

IV. Dodání zboží

4.1. Dodací lhůta je 5 pracovních dnů od doručení objednávky Prodávajícímu. V případě, že nebude Prodávající schopen zajistit zboží v dodací lhůtě nebo je schopen objednávku vykrýt pouze částečně, kontaktuje Prodávající Kupujícího e-mailem či telefonicky zasláním informací o předpokládané nové dodací lhůtě.

4.2. K dodání zboží dochází převzetím zboží Kupujícím v místě dodání zboží od smluvního dopravce. Objednané zboží bude dodáno v souladu s objednávkou Kupujícího spolu s dodacím listem - fakturou. Kupující bere na vědomí, že dodací list - faktura slouží zároveň jako dodací list a i jako faktura a jedná se o jednu listinu.

4.3. Kupující je povinen zásilku se zbožím při převzetí prohlédnout a potvrdit Prodávajícímu, resp. smluvnímu dopravci, jedno vyhotovení dodacího listu - faktury v listinné podobě svým podpisem a příp. otiskem razítka Kupujícího.

4.4. V případě poškození obalu zásilky je Kupující povinen ihned se smluvním dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřevzít.

4.5. Okamžikem převzetí zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo.

4.6. V případě, že Kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží zaniká. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení vzniklých nákladů na dodání zboží ve výši 100,- Kč bez DPH a smluvní pokuty ve výši 150,- Kč. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s uhrazením nákladů na dodání zboží a smluvní pokuty v uvedené výši v případě, že zboží nepřevezme z výše uvedených důvodů. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady na dodání zboží a smluvní pokuta), budou po Kupujícím vymáhány. Kupujícímu bude odesláno jedno upozornění na neuhrazené pohledávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Po neuhrazení pohledávek ani po výzvě může být pohledávka postoupena k vymáhání třetímu subjektu, popř. může být tato pohledávka prodána.

V. Kupní cena, náklady na dodání zboží a platební podmínky

5.1. Kupní cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v aktuálním Ceníku Prodávajícího dostupném po provedení registrace a umístěném na webových stránkách http://eshop.mapomedical.cz/. Ceny jsou platné v okamžiku objednávání. V případě, že dojde ke změně uvedených cen způsobené změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, změny kurzu měn, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím změnit nebo od ní jednostranně odstoupit. Prodávající může požadovat potvrzení změněné objednávky Kupujícím v elektronické podobě (e-mailem). Stejné právo, tj. právo na odstoupení od smlouvy či změnu objednávky, má Prodávající rovněž v situaci, kdy výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi nebo nový typ zboží.

5.2. Při objednávce zboží v hodnotě do 3.000,- Kč bez DPH budou ke kupní ceně připočteny náklady na dodání zboží ve výši 100,- Kč bez DPH. Při objednávce zboží v hodnotě nad 3.000,- Kč bez DPH nejsou náklady na dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu účtovány.

5.3. Kupní cena včetně nákladů na dodání zboží (jsou-li dle článku 5.2. těchto obchodních podmínek účtovány) bude Kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím a doručené Kupujícímu současně s dodávkou zboží. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

VI. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat zboží tak, aby Kupující měl zboží ve své dispozici nejméně po dobu 1/3 expirační lhůty jednotlivého zboží (tzn. lhůty použitelnosti, minimální trvanlivosti výrobku či obdobné lhůty).

6.2. Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady a vady jakosti dle článku 6.1. těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud:

6.2.1. bylo zboží poškozeno při přepravě,

6.2.2. bylo zboží poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením,

6.2.3. jde o vady vzniklé běžným používáním (opotřebení),

6.2.4. bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,

6.2.5. bylo zboží poškozeno nesprávným skladováním.

6.3. Při uplatnění práv z vadného plnění se Kupující zavazuje doručit Prodávajícímu vyplněný  PROTOKOL PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, kde bude uveden mimo jiné podrobný popis vady zboží; pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Dále se Kupující zavazuje doručit Prodávajícímu zboží spolu s veškerým příslušenstvím  dokumenty (tj. dokladem o nákupu zboží, návodem k použití, prohlášení o shodě atd.), které Kupující obdržel při koupi zboží.

Uplatnění práv z vadného plnění prostřednictvím vrácení zboží formou dobírky nelze ze strany Prodávajícího akceptovat, neboť před vyzvednutím dobírky nelze zkontrolovat obsah zásilky a stav zboží.

Zboží určené k uplatnění práv z vadného plnění musí být Kupujícím předloženo Prodávajícímu kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě, přičemž Kupující odpovídá za tento obal.

6.4. PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

6.4.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: 
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4.2. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

6.4.3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

6.4.4. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

6.4.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 

6.4.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadná již při převzetí.

6.4.7. Prodávající vyřídí uplatnění práv z vadného plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení uplatnění práv z vadného plnění od Kupujícího, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména doručil Prodávajícímu zboží k posouzení vady.

6.5. PRO KUPUJÍCÍ PODNIKATELE

6.5.1.Kupující je povinen zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout; vady množství, jakosti (včetně doby expirační lhůty dle čl. 6.1.) a provedení zboží je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí zboží.

6.5.2. Při uplatnění práv z vadného plnění je nezbytně nutné uvést na zásilce číslo daňového dokladu - faktury a dále specifikovat vady nebo důvod uplatnění práv z vadného plnění. Spolu s písemným uplatněním práv z vadného plnění je Kupující povinen doručit Prodávajícímu reklamované zboží a kopii daňového dokladu - faktury.

6.5.3. Podstatné porušení smlouvy: je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu Prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. 

6.5.4. Nepodstatné porušení smlouvy: je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 
Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady boží původně dodané.

6.6. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

6.6.1. Místem uplatnění práv z vadného plnění je sídlo Prodávajícího.

6.6.2. Dopravu na místo uplatnění práv z vadného plnění hradí Kupující.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem (dále také jen ,, spotřebitel''), v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží) - viz POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupujícím Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

7.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit rovněž FORMULÁŘ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

7.3. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (balné a poštovné), popř. náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7.4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

7.5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 

7.6. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

7.7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mimo jiné v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

7.8. Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude Prodávající přijímat. 

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky. 

7.9. Při splnění podmínek uvedených v čl. VII. těchto obchodních podmínek a po doručení zásilky s vráceným zbožím Prodávajícímu bude uskutečněno se spotřebitelem finanční vypořádání, a to:

7.9.1. vrácením kupní ceny vráceného zboží na bankovní účet spotřebitele bez poplatku do 14 dnů od doručení daného zboží Prodávajícímu, anebo

7.9.2. započtením kupní ceny vráceného zboží na kupní cenu zboží, které je předmětem kupní smlouvy dle následující objednávky spotřebitele.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Použití a zpracování údajů poskytnutých Kupujícím se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutá data slouží Prodávajícímu pouze k uplatňování práv a povinností z kupní smlouvy, včetně řádného zpracování a vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

IX. Ostatní ujednání

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícího nezaregistrovat v databázi Prodávajícího. V tomto případě může být kupní smlouva uzavřena jen za podmínky úhrady celé kupní ceny a nákladů na dodání zboží na základě vystavené faktury předem na bankovní účet Prodávajícího dle telefonické dohody Kupujícího s Prodávajícím.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

9.3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9.4. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2015

9.6. Kontaktní údaje Prodávajícího:

  • adresa: MAPO medical s.r.o., Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov
  • telefonní číslo: +420 543 331 042
  • faxové číslo: +420 549 211 042
  • e-mailová adresa: info@mapomedical.cz

+420 543 331 042

info@mapomedical.cz

Všechna práva vyhrazena © 2015 Created by ARSY line.